PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZOVATEL

Bc. Michaela Plecháčová

Podlevín 104

509 01 Nová Paka

IČO: 08408611

PROVOZOVNA: Nava jóga, L. Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka

Tento Provozní řád upravuje vzájemní smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi výše uvedeným provozovatelem Nava jóga prostoru (dále jen ,,Studio") a jeho návštěvníky při poskytování služeb v rámci lektorství jógy. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.

I.

Souhlas s podmínkami

a. Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem Studia. Uhrazením vstupného dle platného ceníku Studia vyjadřuje návštěvník s Provozním řádem Studia svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II.

Provoz Studia a platební podmínky

a. Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností, a to primárně ke praktikování jógy.

b. Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách https://www.navajoga.cz/.

c. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor Studia a využívání jeho služeb.

d. Studio je otevřeno podle aktuálně platné otevírací doby, která je uvedena na webových stránkách https://www.navajoga.cz/.

e. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, v rezervačním systému či na sociálních sítích.

f. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou lekci včas anebo nedojde k jejímu včasnému zrušení, Studio si nárokuje náhradu ve výši 100 % z ceny lekce dle storno podmínek.

g. Rezervovanou lekci lze zrušit 8 hodin před jejím začátkem. V případě, že klient na lekci nedorazí bez včasného zrušení, bude účtována celá lekce. Pokud lekce nebyla uhrazena prostřednictvím rezervačního systému, bude vyžadována částka za lekci při další návštěvě.

III.

Pravidla užívání služeb Studia a bezpečnost

a. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v prostorách Studia

(osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Klientům je k dispozici šatna, která se před zahájením lekce zamyká. Do sálu klient nenosí mobilní telefon a jiné věci které nepotřebuje k praxi jógy.

b. Klienti vykonává veškerou svou sportovní činnost a využívá veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů.

c. Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

d. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

e. Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia.

f. Klient je povinen se při vstupu do Studia zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil. V takovémto případě rezervovaná lekce propadá bez náhrady.

g. V sále Studia jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky, které se každý provozní den dezinfikují. Pokud klient cítí potřebu mít vlastní pomůcku, podložku, i to je umožněno. Dle individuální potřeby je vhodné mít i svůj malý ručník. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia také ostatním klientům. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia.

h. Provozovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodu f. výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací.

i. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

j. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení.

k. Během cvičení ve Studiu i online kurzech respektujte své tělo a jeho limity. Věnujte pozornost signálům, které vysílá a dopřejte si pauzu, pokud se objeví bolest nebo se během cvičení necítíte dobře. Online kurzy jsou předtočeny anebo vedeny lektorem distančně bez možnosti korekce způsobu, jakým cvičení provádíte. Je proto obzvláště důležité, abyste cvičení vykonávali přesně podle pokynů a sledovali pohybové vzorce svého lektora na obrazovce. Cvičení provádíte na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

l. Lektor v rámci lekce může klientovi doupravit tělo do pozice, pokud však klient tento tělesný kontakt nechce, informuje před lekcí lektora.

m. Lekce jsou navrženy pro zdravé protažení a relaxaci Vašeho těla a jsou vhodné pouze pro zdravé jedince. V případě chronických nebo akutních onemocnění však doporučujeme konzultovat vhodnost cvičení s lékařem.

n. Na lekce klienti chodí bez výrazného parfému, nepříjemného zápachu např. z předchozího cvičení, jídla apod. z důvodu nenarušení dechových technik a meditace ostatních klientů.

o. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

p. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Studia.

q. V prostorách Studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu či požívání jiných omamných či psychotropních látek. Dále není povoleno vnášet do prostor Studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

IV.

Závěrečná ustanovení

a. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia, a zde na webových stránkách https://www.navajoga.cz/.

b. Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 01.03.2023.